Current Page || History

Subtitles for The Argonauts (1971)


Vietnamese
August 10 2019 22:51:22
Created by Cynir
Argonavty.1971.vi.1.25fps.1565477482.srt ⭳
Quality: unknown

Anh hùng Iáson chiêu mộ được hàng trăm tráng đinh kiêu dũng nhất cõi Hi Lạp. Họ bèn lên thuyền Argó dong buồm sang xứ Kolkhís đoạt Bộ Lông Cừu Vàng. Nhưng hành trình không hề dễ dàng !

Video preview(s):
Multiplier is 25/24.
Offset is -0.2.
Multiplier is 1.
Offset is 2.5.
Multiplier is 1.
Offset is 11.3.

The text content of the file is: